Noticies

26/02/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 11.313,49 € DESTINADA A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020.
26/02/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 2.855,11 € DESTINADA AL CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020.
25/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 27.256,64 € DESTINADA A RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE SANEJAMENT (PAM)
25/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 50.000,00 € DESTINADA A DESPESA CORRENT (PAM)
25/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2019 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 10.900,00 € DESTINADA A L’ADQUSICIÓ SISTEMA ANTICALÇ XARXA AIGUA (PAM)
23/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 16.205,00 € DESTINADA A REPARACIONS D’URGÈNCIA A LA XARXA MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA (EXCEPCIONAL)
12/11/2020
De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2019 de la següent subvenció: En el programa de subvencions per a l'energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic (PAES 2019) ha subvencionat a l'Ajuntament de Cornudella...
21/07/2020
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,97) dies.
18/06/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 16 de juny de 2020,ha atorgar a l’Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció per import de 11.863,52 euros, dins el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal...
31/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 22 de desembre de 2017 ha atrogat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció nominativa per import de 100.00.00 euros per al finançament l'activitat "Estacionaments a Siurana", amb un pressupost...

Pàgines