Període mig de pagament QUART TRIMESTRE 2023

24/01/2024

Període mig de pagament QUART TRIMESTRE 2023

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (13,52) dies.