Període mig de pagament QUART TRIMESTRE 2022

24/01/2023

Període mig de pagament QUART TRIMESTRE 2022

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (25,58) dies.