Noticies

26/04/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 23.993,57 € DESTINADA A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, CONVOCATÒRIA 2021.
26/01/2022
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (23,70) dies.