DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2017 - DISPOSICIÓ DE ROMANENTS

Per Decret de la Presidència de data 31 de maig de 2019, la Diputació de Tarragona ha atorgar a l’ajuntament de Cornudella de Montsant pel programa de d’inversions anualitat  2017 per disposició de romanents , una subvenció per import de 7.805,47 euros, per a l’actuació “Substitució de la conducció d’aigua d’abastament a Cornudella en la zona de la carretera del Pantà”.